Utredning

Libra Psykologi erbjuder utredningar avseende neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och autism, begåvningsbedömningar samt psykologutredning i skolan. Vidare utförs ”second opinion” av tidigare utförd utredning. Det kan handla om bedömning för att eventuellt ”ta bort” tidigare ställd diagnos som inte längre föreligger, eller komplettering av tidigare diagnoser.

Neuropsykiatri

Neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och autism ställs efter noggrann utredning avseende bl a utvecklingshistorik, aktuella symtom och andra faktorer som kan påverka individen, såsom annan psykisk ohälsa och trauma. I utredningen vid Libra Psykologi ingår:
– Föräldra-/närståendeanamnes
– Intervju och samtal med klienten
– Psykologtestning inkl kognitiv bedömning med WISC-V (6-15:11 år) eller WAIS-IV (från 16 år)
– Skattningsformulär
– Lärarintervju (vid utredning av barn och ungdomar)
– Läkarbedömning av psykiater
– Återkoppling till klient, familj och skola (vid utredning av barn och ungdomar)
– Utlåtande/sammanfattning av utredningen postas hem

En utredning kan vara A och O för en bättre förstående för det egna fungerandet och vilka behov som finns för ett gott liv. Utredningen leder till insikter från familj och omgivning som kan vara avgörande för bemötande och självkänsla. Libra stöttar efter genomförd utredning med förslag på rekommendationer och hjälper dig vidare till rätt insatser och behandling, såsom ADHD-medicinering.

Vid second opinion av tidigare utredning, såsom övervägande att ta bort tidigare ställd diagnos, anpassas upplägget utifrån vilka områden som behöver bedömas på nytt. Kontakta Libra Psykologi för diskussion kring upplägg och kostnad.

Begåvningsbedömning

På senare år har kunskaper kring särbegåvning (begåvning i det högsta IQ-intervallet) ökat inom psykologi, skola och samhälle. Att vara särbegåvad innebär att det finns en exceptionell förmåga till logiskt tänkande, och särbegåvade individer förvånar ofta omgivningen genom ovanliga och nytänkande kommentarer och reflektioner. Samtidigt har det uppmärksammats att t ex särbegåvade barn kan ha svårt att tillgodogöra sig vanlig skolgång och kan underprestera i förhållande till sin egentliga förmåga. Se vidare information från Skolverket angående särskilt begåvande elever: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever

Även sociala sammanhang kan innebära utmaningar för det särbegåvade barnet, som i vissa avseenden ligger långt före sina jämnåriga, men i andra avseenden kan ha svårt att hitta rätt och anpassa sitt sätt att vara i förhållande till omgivningen. I dessa fall kan det vara angeläget att en begåvningsbedömning genomförs, så att det blir tydligt hur barnets kognitiva profil ser ut och att rätt förståelse och grund för insatser skapas.

 För andra barn i skolan finns stora svårigheter att förstå och tillgodogöra sig abstrakt och faktaspäckad kunskap. I dessa fall kan en gedigen psykologutredning behöva göras för att undersöka om låg begåvning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan vara ett skäl till skolsvårigheterna. I sådant fall kan barnet behöva en annan skolform som bättre kan möta dess behov av specialpedagogik och stöd med vardagsfärdigheter. Skolans rektor beslutar kring denna typ av utredning.

Libra Psykologi genomför begåvningsbedömningar på uppdrag av privatpersoner och skolor. I bedömningen ingår:
– Föräldra-/närståendeintervju med fokus på utveckling och eventuella samtidiga symtom på psykisk ohälsa
– Skattningsformulär
– Lärarintervju
– Begåvningsbedömning med WISC-V (6-15:11 år) eller WAIS-IV (från 16 år)
– Återkoppling till klient, familj och skola (vid utredning av barn och ungdomar)
– Skriftligt psykologutlåtande
Stor vikt läggs vid återkoppling till familj och skola och vid förslag på insatser och rekommendationer efter genomförd utredning.

Rulla till toppen
Scroll to Top